Servisní podmínky

Servisní podmínky

Základní ustanovení

Servisní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo (dále jen „Smlouvy“) mezi objednatelem a zhotovitelem, uzavřenou ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník nebo zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích), a dále se řídí Obchodními podmínkami.

Smluvní strany

                Zhotovitel – WISE TRADE s.r.o., IČ:05101069, DIČ CZ05101069, se sídlem Korunní 82, Praha 10 Vinohrady 10100

                Objednatel (nebo také „Zákazník“) – osoba, která žádá provedení servisního zásahu nebo opravy.

Ujednání

Smlouva o opravě nebo servisu je vždy uzavřena písemně. Písemnou Smlouvou se rozumí zhotovitelem i objednatelem podepsaný doklad o přijetí zařízení k provedení servisního zásahu (dokument s názvem „Servisní list“, nebo jakýkoliv jiný dokument, který specifikuje požadované servisní úkony).

Servisní podmínky jsou dostupné na webových stránkách http://www.aj-servis.cz. Součástí Smlouvy jsou Servisní podmínky platné k datu přijetí zakázky zhotovitelem.

V okamžiku předání zařízení objednavatelem zhotoviteli k provedení servisního zásahu (opravě), platí, že zákazník plně a bez výhrad akceptuje tyto Servisní podmínky.

Cena za zakázku

Součástí Smlouvy je limitní cena zakázky, vycházející z předpokládané časové a materiálové náročnosti zakázky, uvedená ve Smlouvě.

Není-li možné dopředu v okamžiku uzavření Smlouvy limitní cenu stanovit, pak se do Smlouvy uvádí, že je požadovaným řešením „diagnostika a konzultace se zákazníkem, případně oprava“.

Není-li cena za opravu uvedena ve Smlouvě, protože jí není možné předem určit, zhotovitel provede nejdříve diagnostiku zařízení, na základě diagnostiky stanoví cenu zakázky. V práci na zakázce bude zhotovitel pokračovat, jakmile objednatel projeví ústně nebo písemně e-mailem souhlas s cenou opravy.

Zhotovitel si vynahrazuje právo v průběhu realizace sjednanou minimální limitní cenu i vícekrát změnit, dojde-li v procesu diagnostiky a realizace zakázky ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu zakázky. Vždy si však zhotovitel vyžádá ústně nebo písemně souhlas se změnou ceny opravy na straně objednatele.

Záruka

Délka záruky

Zhotovitel poskytuje objednateli na opravy telefonů a jiných elektronických zařízení záruku 3 měsíce (prodlouženo na 12 měsíců) v souladu s ust. § 2619 Sb., Občanského zákoníku.

Objednatele je povinen ve vlastním zájmu překontrolovat plnou funkčnost zařízení do 24 hodin po převzetí od zhotovitele. Na pozdější reklamace závaz, jež přímo nesouvisí s provedenou prací, nebude nahlíženo, jako na záruční. Tento odstavec se netýká záruky na opravnou závadu, jež byla předmětem servisních služeb.

Po výměně displeje, LCD, baterie, konektoru a dalších komponentů, nesplňuje mobilní telefon voděodolnost dle podmínek výrobce.  

Záruční opravy

Zhotovitel je ze zákona povinen vyřídit požadavek na záruční reklamaci do 30 dní od přijetí zařízení k záruční opravě.

Vyřízením reklamace se rozumí odstranění reklamované závady anebo vrácení peněz za předchozí provedení servisní zásah, případně uskutečnění jiného řešení dle dohody s objednavatelem – např. přiměřené snížení ceny opravy nebo úpravy. V případě vrácení peněž jsou tyto zasílána na účet zákazníkovi do 14 dnů od ukončení reklamace.

Požadavky na záruční opravy nebudou uznány, jako oprávněné v těchto případech:

  1. nebude-li požadavek na záruční opravu uznán zhotovitelem, jako oprávněný, nebude na servisní případ pohlíženo, jako na záruční;
  2. je-li zařízení mechanicky poškozené (pádem, tlakem apod.) nebo pokud bylo zařízení vystaveno kontaktu s kapalinou;
  3. neprojeví-li se reklamovaná závady během vstupních testů a nebude-li ani zákazník schopen závadu viditelně před zhotovitelem demonstrovat;
  4. je-li příčinou závazky nedodržení pokynů v uživatelské příručce k zařízení nebo pokynů, které zhotovitel uvedl v protokolu o provedeném servisním zásahu;
  5. je-li příčinou závady znečištění zařízení nebo zanedbání periodické údržby;
  6. bylo zařízení použito ve spojení s takovým přídavným zařízením, spotřebním materiálem, příslušenstvím nebo takovým způsobem, který je v rozporu s pokyny jeho výrobce nebo pokyny zhotovitele;
  7. nesouvisí-li příčina reklamované závady přímo s prací provedenou na zařízení v rámci reklamovaného servisního zásahu, a to dle textu provedené práce a výkazu účtovaných položek, na vydaném servisním protokolu;
  8. z důvodů dalších vyplývajících z platného znění těchto servisních podmínek zhotovitele.

 

Omezení ručení zhotovitele za zařízení dodaná zákazníkem k provedení servisního zásahu

Není-li přímo objednatelem zadáno při objednávce, neručí zhotovitel za data uložená na datových mediích nebo v samotném zařízení zákazníka a tato data je oprávněně v průběhu servisního opotřebení nebo mechanická poškození objednatelem předaných zařízení, která není objednatel schopen prokazatelně deklarovat, jako vzniklá u zhotovitele. Za prokazatelnou dokumentaci stavu zařízení před opravou se nepovažuje jednostranné prohlášení objednatele ve Smlouvě o stavu předávaného zařízení – zhotovitel provádí veškeré servisní zásahy na zařízeních použitých a slovně nelze stupeň opotřebení jednoznačně a nezpochybnitelně popsat.

Vadné díly a jejich výměna

Zhotovitel se v rámci opravy zařízení zavazuje ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na vlastní náklady, nepovažuje-li objednatel ve Smlouvě vrácení vadných dílů po provedené opravě.

Zhotovitel si vyhrazuje v případech, kdy je možnost sehnání servisních dílů omezená anebo nerentabilní, právo v servisních zakázkách nahradit originální vadné díly odpovídajícími ekvivalentními náhradními díly a součástkami, které zajistí u opravovaného zařízení požadované funkce, stejně kvalitně, jako díl originální.

Objednatel bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při demontáži, diagnostice nebo výměně vadných součástek k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození těchto součástek a v těchto případech není technicky možné uvést zařízení do stavu přesně odpovídajícího stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných objektivních nebo subjektivních důvodů.

 

Právní předpisy

Na tyto Servisní podmínky se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Dostane-li se některý článek Smlouvy nebo Servisních podmínek zhotovitelem vlivem novelizací právních předpisů, anebo přijetím nových právních předpisů do rozporu s právním řádem České republiky, pak je platnost příslušného článku ovlivněna aktuálním zněním právního předpisu a v rozsahu neplatnosti příslušného ustanovení má přednost znění aktuálního předpisu před Smlouvou a Servisními podmínkami. Zneplatnění části smlouvy dle tohoto bodu nemá vliv na platnost zbývajících bodů Smlouvy a Servisních podmínek.

Platnost

Servisní podmínky jsou platné od 1. 1. 2017. Prodávající Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit tyto Servisní podmínky bez předchozího upozornění. O takovém kroku bude Zákazník Objednatel vyrozuměn na webových stránkách www.aj-servis.cz a na provozovně WISE TRADE s.r.o., se sídlem Korunní 82 , Praha 10, kde jsou Servisní podmínky k nahlédnutí.